Δήλωση Πληροφοριών Ιδιωτικού Απορρήτου

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται από την Epson για προωθήσεις

Έκδοση 1.0 17/05/2018 Draft 2

Αυτή η δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρούνται από την Epson για προωθήσεις.

Η Epson διατηρεί (και θα διατηρεί στο μέλλον):

  • Βασικά στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail, ο αριθμός τηλεφώνου που παρέχετε εσείς κατά την εγγραφή σας στην προώθηση.

  • Πληροφορίες σχετικά με την προώθηση στην οποία συμμετέχετε συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης της αγοράς σας (εάν αποτελεί προϋπόθεση των Όρων).

  • Πληροφορίες που συλλέγονται από τα ίδια τα συστήματα της Epson σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων της Epson και τις αλληλεπιδράσεις της Epson μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies1 και άλλων παρόμοιων εργαλείων.

Η «Epson» (ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των πληροφοριών) είναι:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: privacy@epson.eu

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς

(«Επεξεργασία» σημαίνει οτιδήποτε κάνει η Epson με τις πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, διατήρησης, χρήσης και γνωστοποίησής τους.)

Ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο η Epson θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι η διαχείριση της προώθησης.

Η νομική βάση αυτού του σκοπού είναι ότι είναι αναγκαίος για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς.

Η Epson θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης της προώθησης. Στη συνέχεια θα διαγραφούν, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης για τραπεζικά ή φορολογικά αρχεία. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν, αλλά μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή ή ως μέρος των αρχειοθετημένων εγγραφών.

Η Epson χρησιμοποιεί τρίτους για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της. Ορισμένα ή όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο τα γνωστοποιηθέντα δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους η Epson διατηρεί τα δεδομένα σας και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Epson. Εκτός από τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, η Epson μπορεί να γνωστοποιήσει ορισμένα ή όλα τα δεδομένα προσωπικού:

Ως «υποκείμενο δεδομένων» έχετε νομοθετημένα δικαιώματα να ζητήσετε από την Epson την πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σχετικά με εσάς ή το υποκείμενο των δεδομένων, όπως και το δικαίωμα μεταφερσιμότητας των δεδομένων και το δικαίωμα κατάθεσης μιας καταγγελίας σε μια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Epson στη διεύθυνση «The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, The Netherlands» ή στο email: EDPO@epson.eu

Αν βρίσκεστε εκτός της ΕΕ, η Epson θα μεταφέρει μερικά από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της ΕΕ, στο προσωπικό της ομάδας της Epson στην σχετική περιοχή και στους εργολάβους της εν λόγω περιοχής που χρησιμοποιεί η Epson για την παροχή υπηρεσιών. Αυτό θα υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο προστασίες.

Η παρούσα δήλωση αφορά μόνο πληροφορίες στην βάση δεδομένων προώθησης της Epson. Αν η Epson επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλες εγγραφές, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για αυτό.

Παρέχεται σε συμμόρφωση με το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ

1 Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται σε μια συσκευή όταν χρησιμοποιείται για την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των προτιμήσεων των χρηστών και των ιστότοπων που επισκέφτηκαν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες των ιστότοπων της Epson μπορεί να μην λειτουργούν σωστά ή να λειτουργούν αργά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν επιλέξετε να αποκλείσετε τα cookies, ορισμένες διαφημιστικές προτιμήσεις που εξαρτώνται από τα cookies μπορεί να μην είναι δυνατόν να τηρηθούν.

Επιπλέον, το Google Analytics της Google Inc. χρησιμοποιείται για τη συλλογή και ανάλυση του ιστορικού χρήσης κλπ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies πρώτου μέρους» για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την πρόσβασή σας. Ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google Inc. για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Google Analytics που χρησιμοποιείται από αυτή την υπηρεσία: http://www.google.com/policies/privacy/